Πως η Ευρωπαϊκή Ένωση πάει να ελέγξει τα κρυπτονομίσματα

Οι νέοι ευρωπαϊκοί κανονισμοί για τα κρυπτονομίσματα στοχεύουν στην δημιουργία ενός νομικού πλαισίου όπου θα επικρατεί διαφάνεια στις σχετικές δραστηριότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Γράφει ο Γιάννης Κάραλης

Οι νέοι ευρωπαϊκοί κανονισμοί για τα κρυπτονομίσματα και τις συναλλαγές στοχεύουν στην δημιουργία ενός νομικού πλαισίου όπου θα επικρατεί διαφάνεια στις σχετικές δραστηριότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η νέα λοιπόν ευρωπαϊκή οδηγία MiCa αποτελεί ένα σύνολο κανόνων που δημιουργήθηκαν , προκειμένου να διευκολυνθούν οι χρήστες κρυπτονομισμάτων πάνω στις συναλλαγές των ίδιων των κρυπτονομισμάτων . Οι κανόνες αυτοί θα διασφαλίσουν πως τηρούνται τα απαραίτητα διαδικαστικά , από τις εκάστοτε επιχειρήσεις έτσι ώστε να υπάρχει αξιοπιστία μεταξύ των χρηστών , των επενδυτών και των ήδη υπαρχόντων επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν ψηφιακό χρήμα – κρυπτονομίσματα.

Με αυτόν τον τρόπο , οι συναλλαγές θα γίνουν ακόμη πιο ασφαλής για το κάθε χαρτοφυλάκιο πελάτη χωρίς να κρούεται κίνδυνος για κακόβουλες επιχειρήσεις ή παρατυπίες. Μάλιστα , το πλαίσιο αυτό θα καταστήσει το πεδίο στην Ευρωπαϊκή Ένωση πιο ξεκάθαρο, καθώς ορισμένα κράτη μέλη διαθέτουν ήδη εθνική νομοθεσία για τα κρυπτοστοιχεία, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπήρχε ειδικό κανονιστικό πλαίσιο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι κανονισμοί που συνιστούν την MiCa , αποτελούν κομμάτι μιας μεγαλύτερης δέσμης κανονισμών για τον χρηματοοικονομικό τομέα και υπεβλήθησαν προς χρήση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 24 Σεπτεμβρίου 2020 . Σκοπός της MiCa εκτος των προαναφερθέντων , είναι και η προώθηση της τεχνολογικής ανάπτυξης με γνώμονα την προστασία των δεδομένων των χρηστών. Δια μέσω αυτού του τρόπου , μπορεί να επιτευχθεί η χρηματοοικονομική σταθερότητα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Αναλυτικότερα:

Σύμφωνα με τον κανονισμό MiCA, οι εκδότες κρυπτοστοιχείων, οι πλατφόρμες συναλλαγών και οι θεματοφύλακες (custodians) θα υποχρεούνται να εγγραφούν στις εθνικές αρχές και να πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις που σχετίζονται με το κεφάλαιο, τη διαχείριση κινδύνου και την κυβερνοασφάλεια. 0 κανονισμός θα εισάγει επίσης κανόνες για την προώθηση των κρυπτοστοιχείων και θα θεσπίσει ένα πλαίσιο για την εποπτεία των παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων από τις εθνικές αρχές.

Οι μη αντικαταστατές μάρκες (NFT), δηλαδή τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία που αντιπροσωπεύουν πραγματικά αντικείμενα όπως τέχνη, μουσική και βίντεο, θα εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής, εκτός εάν εμπίπτουν σε υφιστάμενες κατηγορίες κρυπτοστοιχείων. Εντός 18 μηνών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επιφορτιστεί με την εκπόνηση συνολικής αξιολόγησης και, εάν κριθεί αναγκαίο, ειδικής, αναλογικής και οριζόντιας νομοθετικής πρότασης για τη δημιουργία καθεστώτος για τις μη αντικαταστατές μάρκες και για την αντιμετώπιση των αναδυόμενων κινδύνων αυτής της νέας αγοράς.

Εκτός των παραπάνω , οι παράγοντες της αγοράς κρυπτοστοιχείων θα πρέπει να δηλώνουν πληροφορίες σχετικά με το περιβαλλοντικό και κλιματικό τους αποτύπωμα. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Kινητών Aξιών και Αγορών (ESMA) θα καταρτίσει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων σχετικά με το περιεχόμενο, τις μεθοδολογίες και την παρουσίαση των πληροφοριών που αφορούν τις κύριες δυσμενείς περιβαλλοντικές και κλιματικές επιπτώσεις.

Εντός δύο ετών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει έκθεση σχετικά με τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των κρυπτοστοιχείων και τη θέσπιση υποχρεωτικών ελάχιστων προτύπων βιωσιμότητας για μηχανισμούς συναίνεσης, συμπεριλαμβανομένης της απόδειξης εργασίας (proof-of-work).

Συνοψίζοντας , ο ευρωπαϊκός κανονισμός MiCA είναι ένα αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο , το οποίο αναφέρεται στην χρήση των κρυπτοστοιχείων στην ΕΕ. οι κανόνες που συνιστούν την MiCa , ορίζουν τα “κρυπτοστοιχεία” ευρέως ως κάθε ψηφιακή αναπαράσταση αξίας ή δικαιωμάτων που μπορεί να μεταφερθεί και να αποθηκευτεί ηλεκτρονικά με τη χρήση τεχνολογίας κατανεμημένου μητρώου (DLT).

Οι απόψεις των αρθρογράφων δεν απηχούν την άποψη της συντακτικής ομάδας ούτε του Pnyka Org. 

Μάθετε περισσότερα εδώ

Διαβάστε περισσότερα: Ευρωπαϊκή Ένωση κρυπτονομίσματα

Ευρωπαϊκή Ένωση κρυπτονομίσματα Ευρωπαϊκή Ένωση κρυπτονομίσματα Ευρωπαϊκή Ένωση κρυπτονομίσματα

Avatar photo
Γιάννης Κάραλης
Άρθρα: 5