«Ογκολογικό Κέντρο Παίδων»: ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ;

Στη σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, με την επωνυμία «Ογκολογικό Κέντρο Παίδων» Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – «ΕΛΠΙΔΑ», προχώρησε το άλλοτε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

Γράφει ο Άγγελος Τσιρώνης

Στη σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, με την επωνυμία «Ογκολογικό Κέντρο Παίδων» Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – «ΕΛΠΙΔΑ», προχώρησε το άλλοτε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, με νομοσχέδιο που έφερε προς ψήφιση στη Βουλή το υπουργείο Υγείας και υπερψηφίστηκε από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ απείχε της ψηφοφορίας, ενώ καταψήφισαν ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και ΜέΡΑ 25.

Το νομοσχέδιο αυτό έχει εγείρει πολλές αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, καθώς αρκετοί διατείνονται ότι είναι αντισυνταγματικό και παραβιάζει ένα από τα βασικότερα ανθρώπινα δικαιώματα, την δημόσια υγεία, όπως αυτή κατοχυρώνεται στο άρθρο 21 παράγραφος 3 του Συντάγματος. Όμως οι ισχυρισμοί αυτοί πάσχουν τόσο σε νομικό, αλλά και σε πρακτικό επίπεδο, καθώς τα επιχειρήματά τους διέπονται και από μια δόση παραπληροφόρησης.

Αρχικά, όσον αφορά το νομικό επίπεδο, πρέπει να ακολουθηθεί μια συλλογιστική πορεία, ώστε να κρίνει κάποιος αν ένας νόμος-νομοσχέδιο είναι αντισυνταγματικό ή όχι. Το πρώτο στάδιο που πρέπει να εξετάσουμε, είναι αν θίγεται ο πυρήνας του δικαιώματος, δηλαδή αν δεν μπορεί να ασκηθεί καθόλου ένα δικαίωμα. Στην συνέχεια εξετάζουμε αν υπάρχει κάποιος δημόσιος σκοπός που επιδιώκεται. Όταν εξεταστεί και αυτό το στάδιο, προχωράμε στο τρίτο και τελευταίο, στην εξέταση της αρχής της αναλογικότητας.

Στο άρθρο 25 παράγραφος 1 εδάφιο δ του ελληνικού Συντάγματος περιγράφεται η αρχή της αναλογικότητας. Η τελευταία ανήκει στους λεγόμενους «περιορισμούς των περιορισμών» των συνταγματικώς κατοχυρωμένων δικαιωμάτων και κατοχυρώθηκε στο ελληνικό σύνταγμα με την αναθεώρηση του 2001. Η συγκεκριμένη αρχή αναλύεται σε τρία επιμέρους στάδια. Το πρώτο από αυτά είναι η αρχή της καταλληλότητας ή προσφορότητας. Η καταλληλότητα ή προσφορότητα του περιορισμού για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού είναι ουσιαστικά ο έλεγχος συνάφειας μέσων-σκοπού.

Αν δηλαδή επιβάλλεται από τον νομοθέτη ένας περιορισμός συγκεκριμένου δικαιώματος για ορισμένο σκοπό. Το δεύτερο στάδιο, είναι η αρχή της αναγκαιότητας. Σύμφωνα με αυτήν ο περιορισμός πρέπει να είναι αναγκαίος και όχι υπέρμετρος. Αναγκαίος είναι όταν δεν υπάρχει άλλο, εξίσου αποτελεσματικό μέσο, το οποίο δε θα περιόριζε ή θα περιόριζε λιγότερο αισθητά το συγκεκριμένο συνταγματικό δικαίωμα.

Τρίτο και τελευταίο στάδιο της αρχής της αναλογικότητας, είναι η αρχή της stricto sensu αναλογικότητας. Σύμφωνα με αυτήν ο περιορισμός πρέπει να είναι εν στενή έννοια ανάλογος, δηλαδή σε μία στάθμιση κόστους-οφέλους, πρέπει το όφελος από την προσβολή του δικαιώματος να υπερβαίνει το αναπόφευκτα υπάρχον κόστος. Όσο πιο σοβαρά περιορίζονται οι φορείς του δικαιώματος, τόσο ισχυρότεροι πρέπει να είναι οι λόγοι δημοσίου συμφέροντος τους οποίους εξυπηρετεί η νομοθετική ρύθμιση. Αυτές οι τρεις ειδικότερες αρχές πρέπει να ισχύουν σωρευτικά, ώστε να μην συντελείται κάποια παραβίαση της γενικής αρχής της αναλογικότητας.

Εν προκειμένω, όπως προβλέπει το νομοσχέδιο στο άρθρο 3 παράγραφος 1, το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ογκολογικό Κέντρο Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ”» (Κέντρο) και έδρα τον Δήμο Αθηναίων, το οποίο απολαύει οικονομικής και διοικητικής αυτοτέλειας, υπάγεται στον δημόσιο τομέα, υπό την έννοια της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), και εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας.

Στην παράγραφο 1 εδ. Γ του άρθρου 14 του τελευταίου νόμου δίνονται μερικοί ορισμοί μεταξύ των οποίων και ο ακόλουθος: «Υποτομέας της Κεντρικής Κυβέρνησης: περιλαμβάνει την Κεντρική Διοίκηση και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και τις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές που έχουν νομική προσωπικότητα…». Εφόσον το ογκολογικό κέντρο ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, παραμένει στην εποπτεία της κεντρικής κυβέρνησης, αυτό σημαίνει ότι διατηρεί τον δημόσιο χαρακτήρα του και ότι οι ασθενείς δεν θα επιβαρύνονται με προσωπικά έξοδα, όπως έχει ακουστεί ψευδώς από βουλευτές της αντιπολίτευσης.

Όσον αφορά τον δημόσιο σκοπό που επιδιώκεται με το νέο νομοσχέδιο, κάθε άλλο παρά προφανής είναι. Όπως τόνισε ο υπουργός, με τη μορφή του ΝΠΙΔ δίνεται η δυνατότητα διοικητικής ευελιξίας, όπως για προσέλκυση δωρεών και χορηγιών, για νέες άμεσες συνεργασίες με το εξωτερικό ή το εσωτερικό, με την δυνατότητα, πέραν του προσωπικού που θα λαμβάνει από το ΕΣΥ, να έχει και επιπλέον εξειδικευμένο προσωπικό, αυτοτέλεια λειτουργίας, να έχει επιπλέον πόρους από κλινικές δοκιμές που μπορεί να υπάρχουν, ή από άλλες δραστηριότητες και να μην έχει ενδεχομένως την «σκληρή» λειτουργία ενός ΝΠΔΔ.

Παράλληλα οι εργασιακές θέσεις παραμένουν όπως πριν, χωρίς μεταβολές, ενώ μάλιστα, υπάρχει και η πρόνοια να καθοριστούν οι σχέσεις και με το επικουρικό προσωπικό ή και με το προσωπικό του ΟΑΕΔ. Ογκολογικό

Σχετικά με την αρχή της αναλογικότητας, το μέτρο είναι τόσο κατάλληλο, όσο και αναγκαίο, καθώς το κράτος μεριμνά για την ενίσχυση της υγείας των πολιτών κατά το άρθρο 21 παράγραφος 3 του Συντάγματος από την στιγμή που το ογκολογικό κέντρο ενισχύεται οικονομικά, εφόσον όπως προκύπτει από το άρθρο 6 του νομοσχεδίου, οι πόροι του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ογκολογικό Κέντρο Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ”» είναι πλέον εκτός από την τακτική επιχορήγηση από το ελληνικό δημόσιο, όπως προβλεπόταν μέχρι πρότινος, και τα έσοδα από δωρεές, επιχορηγήσεις, συνέδρια, μισθώματα από κυλικεία που λειτουργούν μέσα σε αυτό και γενικότερα από την ιδιωτική δραστηριότητα. Ογκολογικό

Τέλος, αναφορικά με την stricto-sensu αναλογικότητα, η στάθμιση κόστους οφέλους τείνει να γέρνει περισσότερο προς την μεριά του οφέλους με βάση τα όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως.

Όσον αφορά τα επιχειρήματα του αρχηγού του ΜεΡα25, Γιάνη Βαρουφάκη, ο οποίος τόνισε ότι η μετατροπή του ογκολογικού κέντρου σε ΝΠΙΔ είναι η χειρότερη μορφή ιδιωτικοποιήσεως, καθώς κατά τα λεγόμενά του η διοίκηση που έχει οριστεί, θα βρίσκεται σε μια σχέση εξάρτησης από τους ιδιώτες που παρέχουν χορηγίες, ενώ παράλληλα το δημόσιο θα επαναπαυτεί, δίνοντας έτσι μεγαλύτερη ευελιξία στον επόμενο υπουργό υγείας να διακόψει την κρατική επιχορήγηση στο ογκολογικό κέντρο, βασίζονται σε ένα νοητικό πείραμα, που δεν μπορεί να αποδειχθεί με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα.

Για να σταματήσει η κρατική επιχορήγηση, πρέπει να υπάρξει ένα νέο νομοσχέδιο που θα ορίζει κάτι τέτοιο ρητά ή τροποποίηση του ήδη υπάρχοντος, άρα μιλάμε για μια κατάσταση που δεν φαίνεται να ξεφεύγει από το πλαίσιο της φαντασίας. Ογκολογικό

Άρα καταλήγουμε στο συμπέρασμα, ότι η μετατροπή του ογκολογικού κέντρου σε ΝΠΙΔ, ήταν μια σωστή και συνταγματικώς κατοχυρωμένη επιλογή για την ενίσχυση ενός τόσο σημαντικού κέντρου, τα έσοδα του οποίου κατά πρώτο λόγο θα διατίθενται για την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό του ιατρικού και λοιπού εξοπλισμού του, την εφαρμογή πρωτοποριακών θεραπειών, την έρευνα και ανάπτυξη νέων καινοτόμων μεθόδων, που έχει ανάγκη η χώρα μας.

Οι απόψεις των αρθρογράφων δεν απηχούν την άποψη της συντακτικής ομάδας ούτε του Pnyka Org. 

Μάθετε περισσότερα εδώ

Διαβάστε περισσότερα: Ογκολογικό Ογκολογικό

ChatGPT

Avatar photo
Άγγελος Τσιρώνης
Άρθρα: 7